Natura Montenegrina No 4, 2005

UDK 164.04:581.52(497.11)(045)=111

 

THE LEGAL REGULATIONS ON NATURAL VALUES PROTECTION IN SERBIA

 

Danijela AVRAMOVIĆ[1], Dragan SPASIĆ[2],

  

Synopsis

 

The primary goal of nature protection is not only taking care to protect existing values (nature and natural values protection) but also the use of nature resources (ecological transformation) on the principles of sustainable development.

Nowadays, the nature protection includes controlling and managing of slightly changed areas, taking care of ecological balance and reintroduction of natural resources (flora and fauna) where they disappeared or are close to disappear due to human influence.

The development of legal norms on nature protection in Serbia lasts over 55 years, starting with legal protection of natural rarities, protection and conservation of nature in some areas and natural rarities, all the way to complete legal regulations.

The environment protection in Serbia nowadays is stipulated through many legal acts and bylaws, to be explained in this paper.

Keywords: Nature protection, protected natural areas, legal acts and bylaws

  
Sinopsis
 
ZAKONSKA REGULATIVA O ZAŠTITI PRIRODNIH DOBARA U SRBIJI                                                 

 

Osnovni zadatak zaštite prirode nije samo briga o zaštiti postojećeg (očuvanje prirode i prirodnih vrednosti) već i korišćenje prirodnih resursa (ekološki preobražaj) na principima održivog razvoja.

Danas zaštita prirode obuhvata kontrolu i upravljanje nad predelima koji su malo izmenjeni, vodeći brigu o ekološkoj ravnoteži i vraćanju prirodnih resursa (biljnih i životinjskih vrsta) tamo gde su oni, delovanjem čoveka, nestali ili su na granici isčezavanja.

Razvoj pravnih normi o zaštiti prirode u Srbiji traje više od 55 godina, a počelo je od pravne zaštite prirodnih retkosti, zaštite i konzervacije delova prirode i prirodnih retkosti, do uspostavljanja potpune pravne regulative.

Danas je zaštita životne sredine u Srbiji regulisana većim brojem zakonskih propisa i podzakonskih akata o čemu će biti reči u radu.

Ključne reči: Zaštita prirode, zaštićena prirodna dobra, zakonski propisi i podzakonska akta.


[1] Faculty of Occupational Safety, University of Nis

[2] Faculty of Occupational Safety, University of Nis